موسسه حقوقی حقوقبان

جمعه 16 خرداد 1399

فن دفاع

نحوه اقامه دعوا و یا دفاع از دعوا در هریک از حوزه های حقوق خصوصی، عمومی و کیفری بسیار اهمیت دارد. بخش فن دفاع این امر را برای عموم و به ویژه وکلا و کارآموزان وکالت و قضاوت، اساتید دانشگاه و دانشجویان، محققان و قضات آسان سازی نموده به نحوی که هریک از رشته های مذکور و نیز در کلیه دعاوی و شکایات می توانید از صفر تا صد از مسائل حقوقی و قضایی مطلع شده و از آن در جهت اقامه دعوا یا دفاع از آن بهره گیرید.

حقوق عمومی حقوق خصوصی حقوق کیفری

شما میتوانید براساس نام و موضوع مقاله اقدام به جستجو نمایید.

وکالت

سپردن امر وکالت به افراد متخصص و توانمند به لحاظ تخصصی بودن موضوعات حقوقی، تضمینی جهت احقاق حق شماست.پس دعوای خود را با وکیل شروع و ادامه و خاتمه دهید.

جزئیات بیشتر

داوری

داور به لحاظ تخصص،فرصت کافی در زمان کوتاه به عنوان قاضی خصوصی،احقاق حق می نماید.پس در قرارداد خود داور تعیین نمائید. داور دارای تخصص را از سایت حقوقبان درخواست کنید.

جزئیات بیشتر
>

مشاوره

مشاور می تواند به جهت تخصصی بودن، راه حل بهتری در جهت نیل به مقصد شما که همان احقاق حق است ارایه نماید. پس با ما مشورت کنید تا بهترین راه را نشان دهیم.

جزئیات بیشتر

تعداد فایل های دانلود شده

تعداد داوری ها

تعداد وکالت

تعداد مشاوره

وکلا و متخصصین و همکاران

محمد محسن اسعدی

محمد محسن اسعدی

وکیل دادگستری

دانش آموخته دکتری حقوق ،مدرس دانشگاه ،پژوهشگر حوزه حقوق عمومی ، مدیر عامل موسسه حقوقبان

علیرضا توفیق

علیرضا توفیق

قاضی سابق دادگستری

کارشناس ارشد حقوق خصوصی،مدرس دانشگاه،پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی