حقوقبان

موسسه حقوقی، داوری و مطالعاتی

حقوق خصوصی

vertical view
horizontal view

به جهت گستردگی حوزه حقوق خصوصی و عدم امکان عملی تسلط وکلا و هریک از اعضای جامعه حقوقی کشور به همه موضوعات آن و با عنایت به مهلت 20 روز وکلا جهت واخواهی،تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی و در مواردی فرصت اندک در راستای اقامه دعوا یا دفاع از دعوا،سایت حقوقبان(فن دفاع) می تواند به آسانی و با دقت علمی و با عنایت به تجربه قضایی و وکالتی اعضای هیأت علمی خود در مراجع بدوی و تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، این خدمت حقوقی را ارایه نماید و هریک از خواسته های طرح شده در مراجع قضایی را از صفر تا صد با تکیه بر رویه قضایی مورد بررسی و تحلیل علمی و کاربردی قرارداده و با ارایه آرای حقوقی مرتبط با موضوع نسبت به تبیین آن اقدام نموده است.سبد خرید 0