حقوقبان

موسسه حقوقی، داوری و مطالعاتی

درخواست داوری

داوری در موضوعات مختلف حقوقی دارای اهمیت است زیرا مراجعه به قاضی خصوصی، سریع و آسان بوده و مانع اطاله دادرسی می گردد و در نتیجه آن احقاق حق فوری است. به همین جهت موسسه حقوقبان می تواند داوری در اختلافات، داوری در قرارداد، داوری دادگاه را با توجه به تجربه قضایی وکالتی اعضای هیأت علمی آن به بهترین شیوه مدیریت و به نتیجه مورد انتظار برساند.

    سبد خرید 0